Regulamin „Między Nami”

Dziękujemy za zainteresowanie i życzymy udanego pobytu w Apartamentach „Między Nami”.

Jednocześnie dbając o Twoje bezpieczeństwo oraz w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień związanych z pobytem w Apartamentach prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§ 1

Rezerwacji Apartamentu można dokonać pod adresem mailowym:
[email protected]ędzynami.pl, pod numerem telefonu: +48 882 943 361 bądź korzystając ze stron internetowych zajmujących się pośrednictwem w wynajmowaniu tego typu obiektów.

§ 2

Wstępne potwierdzenie rezerwacji wraz z danymi do dokonania opłaty rezerwacyjnej Gość otrzyma na wskazany przez siebie adres mailowy.

§3

Warunkiem rezerwacji Apartamentu jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej 
w wysokości 30%, 50% lub 100% zaliczki. Wysokość zaliczki zależy od tego w jakim czasie jest dokonywana rezerwacja i przez jakie żródło rezerwacyjne.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie podane są przy zawieraniu rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji, uiszczona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest wprowadzenia przez rząd obostrzeń związanych z Covid-19, które powodują brak możliwości przyjazdu do naszych apartamentów.

§4

Po uiszczeniu opłaty, rezerwację uważa się za dokonaną. 

Szczegółowe informacje związane z zakwaterowaniem w Apartamentach, Gość otrzyma w oddzielnym mailu, najpóźniej 24 godziny przed terminem przyjazdu. 

§5

Gość dokonując rezerwacji w Apartamentach „Między Nami” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 6

Apartament wynajmowany jest na doby.

§ 7

Doba w Apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00. Opuszczenie Apartamentu po godz. 11.00, bez wcześniejszego ustalenia tego faktu z obsługą obiektu, nie będzie traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu, natomiast wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejną dobę według cennika.

Niezależnie od powyższego, jeżeli Gość nie opuści Apartamentu do godz. 11.00 bez dokonania wcześniejszych ustaleń z obsługą obiektu, pozostawione przez niego bagaże zostaną wyniesione z Apartamentu i umieszczone na wyłączną odpowiedzialność Gościa w innym pomieszczeniu na terenie obiektu.

§ 8

W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić ten fakt obsłudze obiektu najpóźniej do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin zarezerwowanego pobytu. 

Prośba Gościa będzie uwzględniona wyłącznie w miarę posiadania wolnych Apartamentów.

§ 9

Gość proszony jest o dochowanie zasad dobrego sąsiedztwa i użytkowania Apartamentów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00 i trwa do godziny 6.00. 

W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego i niewłaściwego zachowania właściciele Apartamentów mają prawo podjąć stosowne działania, w tym wezwać ochronę na koszt Gościa, który nie reaguje na prośby o zmianę swojego zachowania. 

§ 10

Liczba Gości przebywających w Apartamencie nie może być wyższa niż ta określona w umowie. 

Bez zgody właścicieli Apartamentów na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.

§11

W trakcie pobytu Gość może być poproszony o potwierdzenie informacji dotyczących czasu pobytu, liczby osób przebywających w Apartamencie oraz podanie swoich danych osobowych wraz z potwierdzeniem ich dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem. Powyższe informacje Gość obowiązany jest podać osobie obsługującej obiekt.

§ 12

Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń do stanu technicznego niezwłocznie po zakwaterowaniu, równoznaczne jest z akceptacją, iż Apartament został oddany do dyspozycji Gościa w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń.

§ 13

Gość obowiązany jest do dochowania wszelkiej staranności w dbaniu o wynajęty Apartament, w szczególności do sprawdzania czy drzwi i okna zostały zamknięte, wyłączania zbędnego oświetlenia oraz zakręcania wody podczas swojej nieobecności.

§ 14

Istnieje całkowity zakaz wynoszenia z Apartamentu przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (m.in. pościeli, ręczników, talerzy, sztućców czy innego sprzętu AGD/RTV).

§ 15

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać żadnych przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.

§ 16

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

Za złamanie zakazu grozi kara w wysokości 500 zł.

§ 17

W Apartamentach są akceptowane zwierzęta domowe po wcześniejszym ustaleniu tego z właścicielem obiektu.

§ 18

Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego Apartamentu. Prawo wejścia pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa lub niestosowania się Gościa do regulaminu Apartamentu, w szczególności w sytuacji, o której mowa w § 7.

§ 19

W trakcie pobytu Gościa w Apartamencie nie zapewniamy usług dodatkowych.
Na specjalne życzenie Gościa możemy zapewnić usługę sprzątania. Koszt tej usługi 
wynosi dodatkowo za Apartament typu Klimczok 160 zł oraz za każdy Apartament typu Skrzyczne 220 zł i musi być zgłoszony z jednodniowym wyprzedzeniem.

Usługa może być realizowana w miarę dostępności ekipy sprzątającej.

§ 20

Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w Apartamencie. Rzeczy pozostawione przez Gościa po jego wyjeździe, zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres. Gość może również odebrać te przedmioty w ciągu 7 dni od daty pozostawienia ich w Apartamencie. W przypadku braku możliwości odesłania pozostawionych rzeczy obsługa, postąpi z nimi zgodnie z przepisami o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

§ 21

Gość ma obowiązek pozostawić Apartament w takim stanie, w jakim został oddany do jego użytku w dniu zakwaterowania

Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w Apartamencie oraz na terenie całego obiektu.

W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany Apartament obsłudze obiektu w celu zapoznania się z jego stanem technicznym. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, uszkodzeń lub braków w Apartamencie, sporządzony zostanie stosowny protokół.

Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń wskazanych przy odbiorze Apartamentu, będą dochodzone na drodze sądowej.

§ 22

Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

§ 23

Na życzenie Gościa, w ciągu 7 dni od daty wykwaterowania, zostaje wydana faktura VAT za pobyt, po uprzednim podaniu wszelkich niezbędnych danych do jej wystawienia.

Faktura VAT zostanie wysłana mailem pod wskazany przez Gościa adres.

.

§ 24

Gość będzie musiał opuścić obiekt w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia regulaminu Apartamentu. Dotyczy to w szczególności przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym Gościom. Wcześniejszy wyjazd Gościa z powodu naruszenia regulaminu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.

§ 25

Gość zobowiązany jest do dokonania następujących opłat dodatkowych:

1. Opłaty klimatycznej zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku (uchwała dostępna na stronie http://www.szczyrk.pl oraz u obsługi obiektu). Opłata klimatyczna ma być uiszczona u osoby obsługującej obiekt, przelewem lub gotówką, co zostanie potwierdzone stosownym dowodem jej dokonania.

2. Opłata za sprzątanie Apartamentu po zakończonym pobycie za każdy Apartament typu Klimczok wynosi 160 zł oraz za każdy Apartament typu Skrzyczne 220 zł. Opłata za sprzątanie Apartamentu zostaje dokonana uprzednio łącznie z opłatą rezerwacyjną.

§ 26

Właściciele obiektu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
Zmiany regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem jej dokonania.

§ 27

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest MIĘDZY NAMI Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krzywoustego 19A/31, 80-360 Gdańsk, NIP 5842780426
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: https://apartamentymiedzynami.pl/polityka-prywatnosci